Động đất - Vũ Phán

Nhà thơ Vũ Phán

 

ĐỘNG ĐẤT

Nhớ ngày động đất ở

Nhật Bản 11/3/2011

 Phút chốc làng mạc thành phố cuốn vùi ra biển                                                              

Cuốn vùi ra biển tiếng trẻ khóc oa

Cuốn vùi ra biển đền đài thần thánh!

 

Con chó sống sót

Chạy tìm người cứu con bị thương

 

Thêm một lần phải tin

Tin trái đất này 

Dẫu trăm cay nghìn đắng.

 

Cộng hòa Pháp 13/4/2011

 

Vũ Phán